Дебар

 

Дебар во втората половина на XIX век прераснал во средиште на санџак. Кон крајот на ХIХ век броел 12.000 жители. Во 1900 година броел 15.000 жители со етничко мешано население. Пред почетокот на Балканските војни во градот живееле околу 18.000 жители. По Балканските војни, Првата светска војна и во периодот меѓудвете светски војни голем дел од муслиманското население се иселува во Турција, така што бројот на жители значително опаднал. По Втората светска војна Дебар популациски расте и умерено стопански се развива. Од 1948 до 1994 година населението е во постојан пораст, а најголем пораст на населението е евидентиран од 1971 до 1981 година, како резултат на преселбите село град и природниот прираст на населението. Денес градот брои околу 15.000 жители и има улога на функционален центар за својата непосредна околина, со слабо развиени секундарни дејности.

 

Автентична архитектура - Галичник е познат по традиционалната архитектура и по богатата внатрешност на куќите со дрвен мебел. Условено од стрмниот и амфитеатрален терен, куќите имаат форма на коцка со благ пирамидален покрив, при што безбедноста и функционалноста биле главни приоритети во изградбата. Куќите имале по две-три влезни врати обрабени со делкани камења, кои им ја комплетираат уникатната прΡивлечност. Куќите кои денес можат да се видат во Галичник се градени кон крајот на Х1Х век и во почетокот на ХХ век.

 

Манастирот е надалеку познат по својот иконостас, дело на Петре Филиповски Гарката од селото Гари, неговиот брат Марко Филипов, Макариј Фрчкоски од Галичник и Аврам Дичов со синовите. Резбан е во периодот од 1829 до 1835 година. Изработен во ситна и длабока резба. 3аедно со оној во црквата Св. Спас во Скопје, ова е еден од најубавите иконостаси во македонските манастири.

Резбаниот иконостас е полн со орна-менти од флората и фауната. Има прекрасни фигури од библиски сцени, но и богатство од птици, ангели, гроздови, гранки од винова лоза. Во сцената Отсекување но главата на свети lован Kpcmumen, претставена е и жена во мијачка народна носија. Во сеќавање на генерациите, копаничарите ги изрезбале и своите пикови во иконостасот.

 

Бистра е планина која се издига меѓу Кичевската Котлина и долината на Радика од една страна и Мавровскиот басен и превојот Јама од друга. Највисоки врвови се Меденица (2.163), Требишка Рупа (2.154), Ќурков Дол (2.111), Говедарник (2.018), Чаушица (2.040). Планината има сложена геолошко-геоморфолошка градба со претежно карстен релјеф. Еден од најинтересните облици настанати со карстна ерозија се карстните nonuua (Тонивода, познати се и Суво Поле, Соломуница, Мал и Голем Брзовец, Говедарник, Султаница, Горно и Допно Полце, Три Бари и Лазарополе). На Бистра се наоѓаат 14 карстни полиња. Од подземните карстни форми се издвојува пештерскиот систем Алилица (Горна и Долна Алилица), Калина Дупка и други. На планинските предели се истакнуваат бројни возвишенија издигнати над највисоката фпувијална површ. Бистра има најголем број врвови повисоки од 2.000 метри. Искачувањето на највисокиот врв Меденица се врши по стандардната насока одпознатото село Галичник, кое се наоѓа на 1.350 метри надморска височина. Бистра е позната по прастраните пасишта, а во пониските делови се среќаваат шумски комплекси. На пасиштата на Бистра има триесетина диви коњи кои доаѓаат во близината на овчарските бачила. Овој вид коњи станува помалоброен на Бистра, поради мивното неконтролирано ловење и припитомување.

 

Ски-центар Маврово седум ски-лифта за крстосување низ непрегледните белини. Снежните патеки на планината Бистра се особено уживање во зимските денови за љубителите на скијањето, но и за пријатни прошетки во природа. На Бистра се наоѓа голем скијачки центар. Ски центарот Маврово, заедно со хотелскиот комплекс, се наоѓа непосредно над селото Маврова на брегот на мавровската акумулација, по падините на Бистра Планина.  На релативна височина од околу 800 метри се протегаат жичарници и ски-nифтови, кои rи праваттерените на Бистра атрактивна зимска дестинација за скијачите и намерниците. Добро подготвените патеки се вистин- ско уживање За љубителите на белите спортови, кои преку планинскиrе рудини и низ прекрасната просечена букова шума се протегаат речиси до населбата и самото езеро.

Маврово Населбата Маврово е сместена на територијата на Мавровската Котлина, под падините на планината Бистра, покрај јужниот брег на Мавровско Езеро. Маврово е планинска населба, на надморска височина од 1.210 до 1.270 метри. Атарот зафаќа 31 км', кои се претежно под пасишта и шуми. Има сточарско-шумарска и туристичко- рекреативна функција. Од 1961 година, поточно по изградбата на Мавровското Езеро, започнува интензивна изградба на викенд- населби. Има изградено поголем број хотели, жичарница, работат десетина продавници, земјоделска задруга, споменик од Втората светска војна. Денес Маврово е еден од гпавните зимско-туристички центри во Република Македонија. Во Националниот парк Маврово има 38 видови дрвенести растенија, 35 грмушести видови и голем број видови тревни заедници. Овој национален парк е единствено наоѓалиште во Македонија за 12 ретки растителни видови.  Куна златка - карактеристично шумско животно, ги преферира иглолисните шуми.

 

Една од најимпресивните глетки на езерото претставува потопената стара црква Св. Никола, од која во одреден период од годината, коrа водата на езерото го постигнува највисокото ниво, може да се види само дел од покривот и половина од камбана- ријата. Оваа црква била потопена при изградбата на езерото. Иако поголем дел во годината е под вода, во ретките прилики кога водата се повлекува, сеуште може да се види нејзината цврста градба. Црквата претставува своевиден заштитен знак на селото и поширокиот регион.

Мавровското Езеро е порибено со пастрмка и со други риби, а околината е богата со разновиден дивеч. Наоколу се издигаат високи листопадни и иглолисни шуми, кои се огледуваат во бисrрата езерска вода, што на езерото му дава посебна убавина.

3емјено-насипната брана на Мавровското Езеро е изградена во 1952 година, на почетокот на клисурестиот дел на Мавровска Река, односно на излезот од Мавровското Поле. 3афаќа површина од 13,7 км`, со зафатнина од 274,5х106 м. Акумулацијата е наменета за производство на електрична енергија и наводнување на Полошкото Поле.

Мавровското Езеро, иако вештачко, извонредно е вклопено во природата и ппени со својата убавина, особено кога се гледа од скијачките терени на Бистра. Околу него се наоѓаат голем број викенд-населби, хотели и одморалишта. Покрај риболовот, на езерото се нудат можности за кампување и прошетки. Во непосредна близина на Мавровското Езеро се наоѓа резерват на крупен дивеч, етноселото Галичник, прекрасната планина Бистра. Околу самото езеро поминува добро одржан асфалтем пат, кој може да се искористи за обиколка на целиот мавровски дел од националниот парк, да се погледнат убавите скијачки терени и да се посетат многуте туристички објекти.

 

Манастмр Св. Ѓорѓu Победоносец (ХI век) посебноста на митрите изработени во манастирот во Рајчица лежи во тајната на византискиот стил и везови, што монахињите ги негуваат како традиција.

Манастирот е лоциран во селото Рајчица, три километри од Дебар. Манастирските конаци биле изградени во 1835 година, а црквата била зографисана во периодот од 1840 до 1852 година. Денес е женски манастир. Во него се чува парче од крстот на Исус Христос и дел од моштите на св. Ѓорѓи Победоносец. Во манастир- ските конаци има простор за околу стотина гости кои, покрај духовниот мир, можат да го почувствуваат и животот на мона- хињите, од нивната исхрана до религиските обичаи. Во манастирскиот комплекс има неколку работилници, во кои тие посветено и педантно изработуваат митри (украсни капи кои ги носат епископите за време на литургии), икони, бројаници и други црковни предмети. Митрите изработени овде се мошне квалитетни и барани од епископите. Од 2003 година, монахињите изработиле над 270 уникатни митри, што ги носат великодостоинственици на Македонската православна црква - Охридска архиепископија, како и на православните цркви во Америка, Африка, Русија, Грција, Украина, Бугарија, Романија, Србија, Црна Гора.

Раскошната митра со ангелски ликови која во 2007 година му е подарена на вселенскиот патријарх Вартоломеј. Креацијата на секоја одделна митра зависи од везот и бојата на одеждата на епископот кој треба да ја носи. Материјалот е од полускапоцени камења - кристали, бисери, штрас (камчиња) позлатена жица.

Рана - Во горниот дел изработена од фипигран и посребрена, а во долниот дел позлатена, во средината на опковената рака се наоѓа мал дел од моштите на св. Ѓорѓи Победоносец, светител од IV век

 

 

Дебарско Езеро

околината на езерото е прекрасен живопис надополнет со повеќе објекти во неговото опкружување

Дебарското Езеро, познато и како акумулација Шпиље, е подигнато на реката Црн Дрим во близина на македонско- албанската граница. Се простира по долините на реките Црн Дрим и Радика. Акумулацијата е наполнета во 1969 година и зафаќа површина од 13,2 км2, со корисна зафатнина од 70х106 м2. Има земјена брана со насипан чакал и глинено јадро. Наменета е за производство на електрична енергија и наводнување. На должината од 13 километри долж долината на Црн Дрим и 8 км долж долината на Радика, езерското опкружување го надополнуваат градот Дебар, бањите Косоврасти и Бањиште, манастирот во Рајчица, околните планински врвови. Езерото стана актуелно и за спортско-рекреативни и туристички цели.

 

 

 

Дебарски бањи (Косоврасти и Бањиште)

Бањата Косоврасти се наоѓа во подножјето на планината Крчин, непосредно покрај Радика во близина на Дебар. Изворот е со капацитет од околу 60 л/сек. Температурата на водата е 48 С и се одликува како сулфурно-сулфидна со голем степен на радиоактивност и присуство на сулфурни бактерии и алги погодни за лечење и за научни цели. Со ваквите карактеристики водата се користи за лечење на зголемен крвен притисок, ревматични заболувања, дијабетес, кожни заболувања, воспаление на дишните органи. бањата Бањиште се наоѓа во подножјето на Крчин северозападно од Дебар. Изворите се со штедрост од 100 л/сек и со температура на водата 38-48`С. Водата ги има истите одлики како и во бањата Косоврасти. Има мошне поволна просторна локација на надморска височина од околу 650 метри. Двете бањи се опремени со сместувачки капацитети.

 

 

 

Галичник

Од првата колонија организирана во 1990 година, оваакреативна работилница се наметна со квалитетот и современата ориентација. Галичката ликовна колонија е една од ретките која поддржува уметници кои работат со „некласични" медиуми: фотографија, дигитална графика, фотоинсталација, видеоарт, видеоинсталација, дигитална текника. Во Галичник твореле уметници од Македонија, Србија, бугарија, Грција, Албанија, Романија, Велика Британија, Јапонија, Италија, Унгарија, Германија. Уметничките дела на секои две години се прикажуваат на соодветни изложби.

Овчарскиот натпревар во брзо стрижење и молзење се одржуѕа секоја годи н а пред Петровден. Освен натпреварите 80 стрижење и молзење на овци, има и борба на пеливани, како и изложба и дегустација на сирења и нивно оценување. Настанот е збогатен со учество на голем број фолклорни групи од Македонија од повеќе националности. Манифестацијата се одржува на бачилото Вардар.

МАВРОВСКИ СКИЈАЧКИ МЕМОРИЈАЛ

Мавровскиот скијачки меморијал е зимска спортска манифестација која се одржува на падините на планината Бистра, на патеката „Мирна долина" на Маврово. Традиционално, Мавровскиот меморијален меѓународен натпревар во нордиско скијање.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.