Пелистер


Пелистер - Највисокиот врв на Баба Планина

Пелистер е највисокиот врв на Баба Планина, а се наоѓа во нејзиниот северен дел. Со своите 2.601 м надморска височина, претставува трет највисок планински врв во Македонија. Често името на врвот, се користи и како име за самата Баба Планина и синоним за градот Битола. Месното население целата планина ја нарекува Пелистер.


Врв Пелистер

Според планинскиот врв Пелистер, е именуван и најстариот национален парк во Македонија кој го опфаќа врвот и се протега на падините на Баба Планина. Националниот парк Пелистер се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија и зафаќа површина од 12.500 хектари. Прогласен е во 1948 година како прво заштитено природно добро во Република Македонија.


Врв Пелистер

Врвот е изграден е од гранитни карпи и палеозојски шкрилци. Оголен е, а поради мразното разорување е интензивен процесот на распаѓање на карпите. Интересни се појавите на мориња од карпи кои се јавуваат под самиот врв. Поради специфичната положба нуди широк и прекрасен панорамски видик, а од јужната страна, под Пелистер е убавото глацијално Мало Езеро. Со посебна природна привлечност се двете глацијални езера, Пелистерски Очи - Големото и Малото Езеро, исто познати како “Горски Очи”.

Пелистер или „пет лисје“

Името Пелистер води потекло од антиката, односно најверојатно е дадено од древно (античко) македонските племиња, Пелагонци и Линкестиди кои живееле непосредно под планината Баба, во овој дел од рамнината Пелагонија. Меѓу народот постои и легенда дека името доаѓа од зборовите „пет лисје“.


Врв Пелистер

Молика

Растителниот свет во Националниот парк е мошне разнообразен, па оттаму и неговото специфично ботаничко значење. Тука растат 88 дрвни видови, што претставува 29% од вкупната дендрофлора на Македонија. Од шумските дрвни видови најголема вредност има моликата - автохтон вид на петоигличест бор со терциерна старост којшто расте само на неколку планини на Балканскиот полуостров. Висинската амплитуда на распространувањето на моликата е од 600 до над 2200 метри. 200-годишните Моликови стабла можете да го видите на панорамата од врвот.


Врв Пелистер

Информации за планинарските пешачки тури ни Националниот Парк ќе најдете на следнава страна.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.