Basit bilgiGEOGRAPHY

Makedonya Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nın orta kesiminde yer almaktadır ve Avrupa ile Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın ülkeleri arasında stratejik bir kavşak ve bir köprü pozisyonuna sahiptir. Batı Balkan ülkeler grubuna ait olup komşu ülkeleri kuzeyde Sırbistan ve Kosova, doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan ve batıda Arnavutluk’tur.


Basic info about Macedonia

HISTORY

Bir devlet olarak Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslav Federasyonu'ndan bağımsızlık kazanmasından bu yana çağdaş uluslararası siyasi sahnenin bir parçasıdır ve hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerde aktif rol oynamaktadır. Ancak tarihin ve kültürün getirdiği koşullar ve veriler söz konusu olduğunda, Makedonya'nın Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu içindeki en eski Avrupa uygarlıklarından biri olduğu söylenebilir.


Basic info about Macedonia

DEMOGRAPHICS

Makedonya Cumhuriyeti, yaklaşık 2 milyon nüfusun yaşadığı 25.713 km2 alana sahip bir bölgede yer almaktadır ve başkenti yaklaşık yarım milyon nüfusuyla Üsküp'tür. Farklı dinlere sahip çok ırklı ve çok kültürlü bir toplumdur. Makedonya'da, Makedonyalıların yanı sıra Arnavutlar, Türkler, Sırplar, Ulahlar, Romenler ve diğerleri olmak üzere çok sayıda etnik grup yaşamaktadır, nüfusun üçte ikisi Ortodoks Hıristiyan, diğerleri Müslüman, Katolik ve diğerleri olarak ayrılmaktadır. Resmi dil Makedonca, bayrağı kırmızı renktedir ve üzerinde çapraz, yatay ve dikey şekilde kesişen sekiz ışınlı altın-sarı bir güneş yer almaktadır, para birimi denar’dır (1 euro - 61,5 denar).


Macedonia Coins Macedonia Money

GOVERNANCE

Makedonya Cumhuriyeti, 17 Kasım 1991'de kabul edilen bir Anayasa ile egemen, bağımsız, demokratik ve sosyal bir devlettir. Bağımsızlık referandumu, daha doğrusu Yugoslav federasyonundan ayrıması 8 Eylül 1991'de gerçekleşti. Siyasi sistem, devleti yurtiçinde ve yurtdışında yöneten ve temsil eden bir cumhurbaşkanıyla parlementer demokrasidir. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ordu güçlerinin komutanı ve Güvenlik Konseyi’nin başkanıdır. Devlet başkanı, beş yıllık bir görevle genel, doğrudan seçimlerde seçilir, dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında hükümetle işbirliği yapar. Diğer taraftan hükümet, meclise yasalar önermekte, bütçeyi tanımlamakta ve önermektedir, ülkenin iç ve dış politikasını yürütmekte ve devlet idaresi çalışmalarını belirlemekte, düzenlemekte ve izlemektedir.


Macedonia Government

POLITICS

Parlamenter demokrasi olarak Makedonya Cumhuriyeti, üniter bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Bütün etnik toplumların tüm vatandaşları için sosyal boyut, özgürlük, eşitlik, insan hakları ve hukukun üstünlüğü anayasal düzenin ana ve en yüksek değerleri arasındadır. Makedonya Cumhuriyeti'nin siyasi sistemi, iktidarın yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayrılmasına dayanmaktadır. Makedon Meclisi, dört yıllık görev süresi ile doğrudan parlamento seçimlerinde seçilen 120 milletvekilinden oluşur. Meclis, devletin siyasi hiyerarşisinde ikinci bir pozisyona sahip olan kendi başkanını seçer.


Macedonia Parliament

INTERNATIONAL

Makedonya Cumhuriyeti, 8 Nisan 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi oldu ve sonraki yıllarda Avrupa Konseyi, AGİT ve neredeyse tüm önemli uluslararası örgüt ve kurumların çalışmalarına aktif olarak katıldı. Devletin dış siyaset alanındaki başlıca hedefi, kısa zamanda Avrupa ve Avrupa-Atlantik devletler ailesinin bir parçası, daha doğrusu NATO ve Avrupa Birliği tam üyesi olmaktır.Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.