Охридско - Преспански регион

Охридско - Преспански регион

 

Местоположба

Регионот е ограничен со планината Јабланица на запад , караорман на север , масивот Илинска Планина , Плакенска Планина и Бигла на североисток, Баба и Пелистер на исток а од југ  е границата со Грција и Албанија. Сообраќајно  комуницира со сообраќајниците кои во и од Охридско – Струшката котлина се поврзуваат со Албанија , Дебар, Кичево и кон Преспанската и Пелагониската котлина.

 

 

Релјеф

The magnificent erection of Galichica is between Lakes Ohrid and Prespa. Starting with the deep valley of Crn Drim between Jablanica and Stogovo with Karaorman, the relief goes up to altitude of approximately 500-2.601 meters (the peak Pelister). Ohrid-Struga Valley and Prespa Valley where are situated the wonderful lakes of Ohrid and Prespa as well as the valley of Debarca at the drainage of the river Sateska. Geological-geomorphologic attributes of this region are diverse. Various relief forms are present here, such as: mountains, valleys, fields, peaks, caves, cliffs etc.

 

 

 

Извори, реки и езера 

Во овој регион се наоѓаат повеќе хидрографски објекти: Вевчанските извори, врутокот шум во струшкото поле, Билјанините извори во близина на Охрид, изворот св.Наум како и Голема Река, Брајчинска Река и други кои се вливаат во Преспанското езеро, од каде е научно докажано дека водата тече подземно (под планината Галичица ) и преку изворот го полни Охридското езеро за дирекно од него истекува со 15 метри кубни во секунда прекрасната река Црн Дрим во самиот град Струга.

 

 

Клима

Под влијание на езерските површини и високите планини , во Охрид просечната годишна температура изнесува 11,2 С , а во Преспа 9,7С. Просечната годишна количина на врнежи во Охрид изнесува 708 мм, во Струга 810мм а во Преспанската котлина нешто повеќе од  730 до 1170мм.

 

Флора и Фауна

Големо богатство од растенија , дрвенести и тревни видови со извонредни пејсажи карактеристики кои особено се изразени на Галичица , која е прогласена за национален парк, како и планината Пелистер и Јабланица. Регионот се одликува и со богат животински свет. Покрај вообичаените видови на крупен дивеч ( мечка,волк, срна,дива коза, дива свиња) сеуште се присутни и Рисот , потоа разни видови на птици и голем број на видови риби, од кои како најендемична е Охридската пастрмка и белвица.

 

 

Туризам

Охритско – преспанскиот туристички регион преставува современ и мошне атрактивен простор за сите видови на туризам , со комплетно оформена материјална база за тоа. Во регионот се наоѓаат градовите Охрид и Струга на брегот на Охридското езеро , Ресен во Преспанската Котлина и поголем број на селски населби со туристичко значење( вевчани, Радожда, Пештани, Љубаништа, Трпејца, Отешево, Претор). Особен белег даваат големиот број на цркви и манастири.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.