Ohridsko-prespanska regija

Ohridsko-prespanska regija

 

Se nahaja v jugozahodnem delu Republike Makedonije in je ena izmed najbolj slikovitih regij. Ta regija zavzema Strnjena dele jezera Ohrid in Prespansko jezero, kot tudi zgornji tok reke Crn Drim

 

 

Lokacija

Regija je omejena z goro Jablanica na zahodu, Karaorman na severu, masiv Ilinska Planina, Plakenska Planina in Bigla na severovzhodu, Baba in Pelister na vzhodu, na južni strani sta meji z Grčijo in Albanijo. Prometno je povezana s cestami  ki se iz Ohridsko-Struške kotline povezujejo z Albanijo, Debarom, Kičevem, ter k Prespanski in Pelagonijski kotlini.

 

 

Relief

Gora Galičica se veličastveno dviguje med Ohridskim in Prespanskim jezerom. Začenjajoč s sotesko reke Crn Drim med gorama Jablanica in Stogovo z Karaormanom, relief je v višinskem rasponu od približno 500 do 2.601 meter (vrh Pelister). V Ohridsko – struški kotlini in Prespanski kotlini ležita čudoviti  jezeri – Ohridsko in Prespansko, tukaj je tudi dolina Debarca z iztekom reke Sateska. Geološko-geomorfološke značilnosti te regije so različne. Prisotne so različne reliefne oblike kot: gore, doline, polja, vrhovi, jame, klifi itn.

 

 

Izviri, reke in jezera

V tej regiji je več hidrografskih objektov: Vevčanski izviri, vrelec Šum v Struškem Polju, Biljanini izviri v bližini Ohrida, izvir Sv.Naum, ter Golema Reka, Brajčinska Reka in druge ki se izlivajo v Prespansko jezero, od kod, je znanstveno dokazano da voda teče pod zemljo (pod goro Galičica) in prek izvira polni Ohridsko jezero, iz njega se, pa s hitrostjo 15 kubičnih metrov na sekudno, neposredno izliva čudovita reka Crn Drim v samem mestu Struga.

 

 

Klima

Pod vplivom jezerskih površin in visokih gora, v Ohridu povprečna letna temperatura znaša 11,2Co, v Prespi pa 9,7Co. Povprečna letna količina padavin v Ohridu znaša 708 mm, v Strugi 810 mm, v Prespanki Kotlini pa od približno 730 mm do 1170 mm.

 

 

Flora in Favna

Veliko bogastvo rastlinskih, drevesnih in travnatih vrst z izjemnimi krajinskimi značilnostmi so še posebej opazni na Galičici, ki je razglašena za narodni park, ter na gori Pelister in Jablanici. Za regijo je značilen bogat živalski svet. Razen običajnih vrst velike divjadi (medved, volk, srna, divja koza, divji prašič), tukaj še zmeraj živi ris, ter različne vrste ptic in veliko število rib, med katerimi tudi endemična Ohridska postrv in belvica.

 

 

Turizem

Ohridsko-prespanska turistična regija je sodobno in zelo privlačno območje za vse vrste turizma, s celotno materialno podlago. V regiji sta mesta Ohrid in Struga na Ohridskem jezeru, Resen v Prespanski kotlini, ter večje število vasi s turističnim pomenom (Vevčani, Radožda, Peštani, Ljubaništa, Trpejca, Oteševo, Pretor). Posebno znamenje te regije je veliko število cerkev in samostanov.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.