Вардар

Средното течение района на Вардар

 

 

 

 

Планини

Средно Вардарският регион,го характеризират по - голям брой планински масиви. Такива са масивът Мокра Планина, с разграниченията Голешница и Якупица, планините Бабуна, Дрен на запад, Кожув, на юг, Конешка и Градищанска Планина, на изток. Няколко по - низки планини, се намират в централните части на региона, каквито са, планината Клепа и високата равнина Витачево. Къто специални цялостности, се издвояват областите Азот, около долината на Вардар, Росоманското Поле в долното течение на Църна Река, Неготинското Поле и подобно.

 

Клисури и пещери

Този регион е интересен с няколко клисури. Таорската и Велешката на Вардар, част от Скочивирската Клисура на Църна Река, Раечката Клисура и клисурите на Бабуна и Тополка, непосредственно пред вливането във Вардар. В този регион, се намират и няколко пещери: Понор, Макароец и Маркова Черква в Клисурата Пещи на Бабуна, Бела Вода в Демиркапийската Клисура и други. На Кожув е присъстващ  вулкански релеф, където се намира местността Алшар. Релефа във височина, се разпростира на от около 150 до 2.540 метра, на върха на Солунска Глава.

 

Климат

Климата се отличава с определени медитерански влияния. Температурата на въздуха средно годишно възлиза на 13,80С. Средното годишно количество на валежи възлиза на около 500 мм, така, че този регион, се смята за един от по-топлите и най-сухите в Република Македония.

 

Реки и извори

В региона има повече хидрографски обекти. Повече характеристичен е извора на реката Бабуна. Срещат се по-голям брой на по-голями реки, които се вливат във Вардар: Църна Река, Раец, Брегалница, Бабуна, Тополка, Бошава, Дошница, Луда Мара и Майданска Река. В региона съществуват акумулациите, Тиквешко Езеро и Езерото Лисиче.

 

Флора и Фауна

Голямо богатство от растителни - тревисти типове  и дървета. Това специално е очевидно на Кожув и на Мокра Планина. Тъкмо поради това, в този регион се намира строгият, природен резерват Мешник.Богат и разнообразен е и животинският свят, където са присъстващи мечката, вълка, сърната, козирога, глигана, заяка, яребиците и орела, къто специфичен в части от този регион.

 

Транспортна свързаност

Този регион, транспортно е свързан по долината на Вардар към Скопие, на север, и към Гевгелия и към Гърция, на юг. От него, в едно  направление към Градско,  се отделя към Прилеп и към Битоля, на запад, а един към Щип, на изток. По долините на Вардар от Велес, към Гевгелия, Битоля и Щип, се осъществява и железопътният транспорт.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.