Югоизточен

 

 

                           РЕГИОН  СТРУМИЦА - ГЕВГЕЛИЯ

 

Местоположение. През всеки регион преминават пътя и железопътната линия по долината на Вардар през  Гевгелийско-Валандовската Котловина, и Дойран към Гърция и пътя от Щип за Струмица към България. Двете котловини, са свързани със магистралата Валандово- Струмица. Един крак от Струмица, води към Берово, а присъстващи са,  повече модернизирани местни пътища.

 

Релеф. Двете котловини, са разделени с планината Плауш и разпределенията от планината Беласица. Региона, е ограничен с планините Огражден и Плачковица от север, и със планината Кожув от запад и северозапад. Между тези планински масиви, къто отделни просторни цялостности, са отделени Струмишкото, Радовишкото, Валандовското, Гевгелийското, и Дойранското Поле. Къто специални  релефни цялостности, тук се издвояват Демиркапийската Клисура, завоя Костурино, но и планинските върхове.

 

Климат. Този регион се отличава с медитеранско климатично влияние. Средната годишна температура в Гевгелия и Дойран, възлиза на 14,20С, а в Струмица, 130С.  Средното, годишно количество на валежи в Гевгелия, възлиза на 711 мм, а в Струмица, около 600 мм. В двете котловини, поради медитеранските влияния, средният брой на дни с тропични температуре в Гевгелийско, възлиза на 73, а в Струмишко, 57 дни.

 

Реки и езера. По-характеристични, хидрографски обекти, са термо -минералните извори в Банско, в Струмишката, и Негорци, в Гевгелийската Котловина. Те представляват солидно уредени, балнео-лечебни и рекреативни комплекси. Речната система в този регион, я съставляват части от реката  Вардар, Коньска и Анска Река в Гевгелийско - Валандовската и реките Струмица и Туриска Река, в Струмишко - Радовишката  Котловина. В тези пространства, се намира природното Дойранско Езеро, а от акумулациите са присъстващи езерото Турия и Палюрци.

 

Флора и Фауна. Разнообразната геоложка и педоложка подлога, и геоморфологията на пространството, предоставили възможността за богатство от растителни, тревисти видови и дървета. Особенно идват до израз пърнара, къто типично медитеранско разтение, но и буковите дървета, дъбовите и борови гори на Огражден, Плячковица, Беласица и Кожув. Богат и разнообразен е и животинският свят, където са присъстващи всичките типове на едър и на дребен дивеч, въобичаени затези пространства: вълк, сърна, глиган, заяк, различни типове на птици и на влечуги.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.