Пелагония

Местоположение. Региона е ограничен с планината Баба с Пелистер  (2.601 м), Илинска и Бушева Планина на запад, Мокра Планина, със върха Солунска Глава (2.540 м) на север, Бабуна,Селечка и Дрен Планина на изток и Нидже, с Каймакчалан (2.520 м) и държавната граница с Гърция в Пелагонийската равнина на юг.

Характеристични признаци. Геоложко-геоморфологичните характеристични признаци на местността, са доста разнообразни. Присъстващи са типични равнини, клисурести долини на Църна Река, оланински върхове, пещери и характеристични денудационни форми на Пелистер, Бабуна и на Селечка Планина.

 

Климат. Региона в Пелагония се отличава със средна годишна температура от 11,20С в Прилеп и в Битоля, и около 80С в Крушево и Пелистер на около 1.200 м височина. Средното годишно количество на валежи в Пелагонийската равнина, се движи около 600 мм, а в Крушево, около 800 мм.

 

Реки и езера. В този регион, се намират повече хидрографски обекти. По - характеристични са изворите на Църна Река. Покрай Църна Река, по - голями са реките Шемница и Блато, а съществуват и други по-малки реки. На Пелистер, се намират глациялните Голямо и Мало Езеро. Находящи са над 2.200 м надморска височина, те са специално живописна част от планината. Водните обекти в региона са допълнени с изкуственните акумулации Стрежево, в близкост на Битоля и Прилепското Езеро.

 

Флора и Фауна. Особенно идват до израз листопадните букови дървета и дъбови гори на Бушева Планина и смесените постоянно зелени и листопадни растения на Пелистер и на Нидже. От особенно значение е петтоиглистият бор Молика, на Пелистер. Доста разнообразен е и животинският свят, който го съставляват всичките видови едър и дребен дивеч, типични за тези пространства.

 

Транспортна свързаност. Региона е транспортно свързан с повече съседни региони. Главна транспортна магистрала, е пътното направление М4 в движение Охрид - Битоля - Прилеп - Велес. От него се отделят пътните направления от Битоля към Гърция, след това от Битоля, през Демир Хисар, към Кичево и Крушево, и регионалните пътища Прилеп - Крушево и Прилеп - Брод - Кичево. Присъстващи са и по - голям брой останали местни пътища.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.