Тетово

 

 

Къто селище, под името  Хтетово, се споменава от XIII век. Старото селище, било около манастира Св.Богородица Хтетовска, на изхода  на реката Пена от Шар Планина. В чест на Св.Богородица Хтетовска през XIV век, се е провеждал голям панаир. Около средата на XV век, селището е преименовано в Тетово.

С идването на Турците през XV век, в Тетово се строят многобройни  общественни и вярски обекти от ислямската култура: джамии, , теке, общественни кухни за бедното население, хамами (общественни бани),фонтани (шадравани). По време на османлийската власт, през XVII век, Тетово , било и значителна, черковна среда.

 

Мултиетническа среда

В демографски смисъл, в Тетово живеят, около 83% Албанци, около 12% Македонци, и 5% Турци, Роми, Сърби и други, а според вярската принадлежност, над 80%, принадлежат на мюсюлманското вероизповедание, а останалите, на православното.  През дългото историческо развитие на Тетово, се изпреплитат голям брой на култури, всяка, със своята следа в съвременният живот на града, което го прави една от най-динамичните градски среди в Македония.

 

 

Тетово, популационно се увеличава след балканските войни. Истинското развитие на Тетово, популационно и икономически, се забелязва след  Втората световна война, когато придобива съвременни отличия на икономически, административно -политически и културно – образователен център. През ХХ век, Тетово се изтъква, къто търговско и занаятчийско място, и промишленно средище в региона. Населението в града, е с различна,  етническа структура. От преброяването през 1948 до 1994 година, населението в Тетово, е в постоянно увеличение. Броя на населението, се е уголемил за повече от три пъти (1948 година - 17.132 жители;1961 година - 25.357 жители; 1981 година 46.523 жители; 1994 година - 65.318 жители, а през 2002 година, около 70.000 жители), със специялно подчертано увеличение от 1971 до 1994 година, със забележително високо, природно увеличение при албанската популация. Водещо място в икономическото развитие на Тетово, имат промишленността(електрометалургичната,текстилната, дървопреработвателната, и хранително - вкусовата),земеделието (особенно овощарството, с известната тетовска ябълка и полевъдство с царевицата и боба), занаетчийството, търговията и туризма.

 

 

Тетовското Кале (XIX век) импозантна крепост от османлийският период

 

Тетовското кале, е крепост от по-ново време, построена около 1820 година. Намира се в непосредственна близкост на Тетово, в подножието на Шар Планина. Има надморска височина  от около 800 метра, а по отношение на града, се възвишава с около 300 метра. Строежа го започнал Реджеп - паша, и го продължил неговият син, Абдурахман - паша. Калето  е строено от бигор и от дялкан камък. Днешният, археологичен комплекс, се състои от крепости, във вътрешнстта на които, се намират пет сараи, баня, складове, голями кухни, тръпезария и кладенец.  От по-старите обекти, тук се намира черквата Св.Атанасий от XIV век. На крепостите на Калето,съществували и кули, а съществуват и остатъци от подземен затвор и три тунели, които от Калето, водят към Тетово, към селото Ларци и към реката Пена.

 

Черквата Св.Кирил и Методий- една от най-хубавите  православни храмове в Полог

 

Св.Кирил и Методий, е Съборна черква в старата част на Тетово. Построена е през периода от 1903 до 1918 година, а осветена през 1925 година. Фреско - живописа, го изработил Данило Несторовски през 1924 година. Черквата представлява трикорабна базилика, с централен купол.

 

 Манастира Св.Атанасий (XIV век) в Лешок богата история, ценна фрескоживопис, духовен блясък

 

В комплекса на Манстира в Лешок,    принадлежат манастирската черква, Св.Атанасий от 1335 година, черквата   Света Богородица, която съществува от XIII век и се споменава в грамота от Стефан Девчански от 1326 година, както и остатъци от пет черкви и параклиси от средният век. Специялно, се изтъкват културните, духовни стойности на черквата Св.Атанасий.

В манастира е поместен гроба и спомен стаята на Кирил Пейчинович, един от най-голямите  македонски възрожденци от XIX век. С неговото пристигане  от Света Гора, през 1818 година, са обновени манастирските  конаци, и е основана манастирската библиотека, а манастира в Лешок, се е превърнал в книжьовен и просветителски център. Манастирът, има дълга традиция, богата и славна, но пълна и с трагични събития. Повечето пъти, бил запалван и обновяван. През 1690 година, Турците ги разрушили манастира и черквата Света Богородица, а манастира, беше много ощетен и през 2001 година. С помощта от Европейския Съюз, отново е автентично обновен. Най-голямите манастирски чествания,и черковно - народни манифестации, се провеждат на празниците, Св.Атанасий  (15 май), и Голяма Богородица (28 август). Традиция - В Лешоки в околността, порано имало дори 44 черкви. Къто тогавашен  епископски център, днес, осветеният манастир в Лешок, построен през 1321 година, на полвин километар отдалеченост, от сегашното местоположение. Лешок - В Долни Полог, недалеч от пътя Тетово-Косово, в чиято  непосредственна близкост, преминава железопътната линия,Скопие - Кичево, се намира селото Лешок, на надморска височина от 480 до 620 метра.

От града Тетово, е отдалечен - осем километра, североизточно. Околността, обхваща 10 км2, и има 400 жители.През него тече Лешочката Река. Името, на селището,за първи път се споменава през 1019 година, в Грамотата на Василий ИИ, къто град Леаскумцосу, който бил, присъединен към Охридската архиепископия, а по - късно, се споменава,къто Лешце и Лешак.

               

Черквата Св.Богородица,е известна под името Стар Манастир. Построена е  през XIV век, тя била седалище на първият положки епископ Йоаникийе. Провъзгласена е за паметник на културата.

 

Етно - музей в Джепчище  в  помещение   от седем   квадратни метра.

На пет километра от Тетово, в частна вила в селото Джепчище,се намира малък етно музей, с експонати, които датират от VIII век, п.н.е. до XX век. Във вътрешността има място само за един посетител. Експонатите са изработени от различни матриали (керамика, бакър, желязо), а изложбата я обогатяват  експонати, които ги донесли Македонци и Албанци, жители на този край. Музеят  има амбиция да се запише в Гинисовата книга на рекорди, къто най-малък етно - музей в света.

 

Шарена джамия (XV век)  с     живописно нарисувани орнаменти     в съчетание с интересна   благоустройственна цялост. Шарената  джамия, е паметник на културата  от XV век, който е надстроен и разширен през XIX век от страна на Абдурахман паша, турски феудален господар на Тетовският пашалък. Намира се, в старата част на Тетово, покрай реката Пена. Представлява,еднопросторен, квадратен строеж, с архитектурна комбинация на барокният и на неокласичният  османлийски, строителен стил. Данните за историята на Шарената джамия, и за околните обекти, са врязани в записите, издълбани върху мраморните плочи,поставени над нейната входна врата.

Шарената джамия, с нейната фасада, е специялно привлекателен паметник

на културата в Тетово. Многубройните живописно нарисувани орнаменти,

изкуството и употребените художественни техники, представляват раритет, и извънредно дело на ислямската архитектура. Те, са дело на опитни майстори от Дебар, които, освен, че са я нарисували джамията от вътре и от вън, същевременно го декорирали и дервишкото Арабат - баба теке, и няколко частни къщи на бега.Особенно е живописна южната страна,която се вижда от главният път, който води към Гостивар.В състав на джамията, съществува турбе, където е погребана дъщерята на бега, ханъмата Хуршиде,с произход от Анадолия, чието желание било,да бъде погребана в Тетово, също така и богато декориран каменен шадраван и хан. В състава на тази обстановка, се намира и запазеният хамам, който днес е художественна галерия.

Арабат - баба теке (XIX век)

Арабат - баба теке, построено в XIX век от страна на Реджеп паша, и неговият син, Абдурахман паша.Представлява верски обект, покрай турбето на Серсем Али - баба от XVI век.В продължение на историята, покрай мюсюлманската  вероизповед, в текето са се развивали и културата и образованието. В комплекса, са запазени шадравана, кулата, турбето, кухнята с тръпезария, чешма, конак за гости, дервишкане и хамерлък. В текето имало активен, дервишки  живот до 1912 година, който се е  обновил през периода от 1941 до1945 година. Днес,  в този комплекс,се намира Народният музей на Тетово.

Библиотеката на текето - От XVIII и XIX век, в библиотеката, се извършвало копиране на делата от  познатите интелектуалци през това време, със специялна калиграфия, които по - късно се украсявали с орнаменти, обвити с кожа.

Саркофази в дърворезба - Специялно внимание в мюсюлманската  архитектура в Македония, е посветено на дърворезбата. В турбето се намират гробовете на 11 дервиши и Фатма Канун, както и на Серсем Али - баба и Реджеп - паша, поместени в специялни помещения, и с богато украсени саркофази. Дърворезбата  в обектите на Арабат - баба теке, е дело на копаничари от  Мала Река.

 Пеперудката Vacciniina optilete е разпространена на външността на Френските Алпи, през Германия, до цяла Скандинавия, и от Австрия, до балтийските страни. Необикновенно е, че една изолирана група от тях, се среща и на Шар Планина.

 Шарпланинецът,              ендемски тип и гордост на Шар Планина и на Македония,произхожда от Тибет, от подножията на Хималаите. Приспособил се към суровите условия на македонските планини, в които живее с векове.Най-разпространено е мнението, че го има  единственно на Балканите, по - точно в планинските масиви на Македония -Шар Планина, Кораб, Стогово,Бистра и Маврово. За първи път е представен в Любляна, през 1926 година. През 1939 година, шарпланинецът, е записан в Международната киноложка федерация (ФЦИ), която ги регистрира всичките породи на кучета. Македонският шарпланинец, е първенец на Европа за 2008 година, в конкуренция от 10.000 кучета.

 

 

 

  

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.